Utile

REGULAMENT DE FUNCTIONARE SI PROCESARE

Art. 1. Curăţareahainelor se efectueazăatent, înfuncţie de indicaţiileînscrisepeeticheteleacestora. Încazulîn care acestealipsesc, firma esteabsolvită de oricerăspundere, curăţareaobiectuluifăcându-se perăspundereaclientului. Nu esteobligatoriementionareapebonul de comandachitanta a faptului ca articolul nu prezintaeticheta de intretinere.

Art. 2. Înanumitecazuri, primireahainelor se va face numai cu acordulspecialistuluifirmeişiperăspundereaclientului. Firma nu raspunde in cazul in care hainele nu rezista la modul de curatareindicat de etichetaprodusului.

Art. 3. Dacăclientulsolicităcurăţareahainelorîntr-un mod contraropinieispecialistului, aceasta se va face perisculsău, sub semnătură.

Art. 4. Firma nu işiasumărăspundereapentrupeteledificilece nu ies in urmaunorproceserepetate de detaşareşicurătaresaupentrudeteriorareamaterialului in urmaacestora.

Art. 5. Firma nu işiasumărăspundereapentruhainele deteriorate aduse la curăţat.

Art. 6. Firma poaterefuzaprimireaarticolelorîncazulîn care aspectulhainelordenotăprezenţafactorilor de infecţiesau au un aspect respingător.

Art. 7. Dacăobiectele predate îşimodificădimensiunilesau se deteriorează din cauzaunorviciiascunse (defecţiuniprovenite din insuficientarezistenţă a tesaturii, coloranţilor etc.) firma esteabsolvită de raspundere.

Art. 8. Deoareceînprocesul de curăţarechimicăsolventul de curăţatpoateatacaunelemateriale, firma nu răspunde de eventualeledeteriorări ale acestora, desfacerealipiturilorconfecţiilorsau ale componenteloracestora.

Art. 9. Articolele din pielenaturalăşiblanănaturalăsaucele care conţincomponente din acestemateriale se vorcurăţa NUMAI perăspundereaclientului, acestearticoleputandprezenta in urmacuratariiurmatoarele: decolorari accentuate sineuniforme, aparitiapetelor de grasime, rupturi, etc.

Art. 10. Firma nu răspunde de pierdereasaudeteriorareanasturilor, cataramelor, fermoarelorşi a altoraccesorii.

Art. 11. Preţurilevor fi percepute conform listei de preţuriafişatăînlocvizibil, iarpentruregim de urgenţăpreţurile se majorează cu 50% faţă de preţurile de listă. Dacă din lista de preţurilipseştedenumireaunuiobiect, preţul se vastabiliprincomparare cu preţulacelorarticole care au forma, croialaasemănătoaresauînfuncţie de cantitatea de muncădepusă, semnarea de catre client a bonului de comandachitantaindicandacceptulclientuluipentruplanultarifaraplicat.

Art. 12. Firma nu esterăspunzătoarepentruneexecutareaprestaţiilor in termen, datorităunorcauze de forţămajorăasa cum suntele stipulate in lege, darsipentruneexecutareaprestatiilor din cauzautilitatilorfurnizate de catreterti (lipsăenergieelectrică, lipsăpresiuneapă etc.).

Art. 13. Restituireaobiectelorcurăţate se va face pebazachitanţeieliberate de firmă. Încazulpierderiiacesteia, eliberarea se va face numaipebazaunui act care confirmăidentitateasiadresaclientului.

Art. 14. Eventualeleobiecţiunitrebuiefăcuteînmomentulridicăriiobiectelor, reclamaţiileulterioare nu vor fi luateînconsiderare.

Art. 15. Încazulîn care clientul nu varidicahaineleîntermen de treiluni firma îşirezervădreptul de a donahaineleunorinstituţii de binefacere, considerându-le abandonate.

Art. 16. Încazuldeteriorării grave a articolelor de îmbrăcăminte din cauzafirmeisau in cazulfurtuluiprinefracţie din unitateconstatat de organele de poliţie, firma vaoferidespăgubirireprezentând maxim 70% din valoarea de piata a obiectului, in termen de maxim 30 de zile de la constatare. In cazul in care cererile de despagubiredepasescsuma de 500 lei, clientulvatrebuisaprezintedocumentulprin care obiectul a fostachizitionat (facturafiscala, bon de casa, etc.) pentru a puteabeneficia de despagubire.

Art. 17. Oricecomandaneridicata in termen de 7 zilecalendaristice de la primireameasajului text de confirmare a finalizariicomenzii, va fi tarifatasuplimentar cu 2 lei / ziintarziere. Valoareatotala a tarifuluisuplimentarpoatedepasivaloarea de baza a comenzii, in functie de zilele de intarziere.

Acestregulamentreprezintă un contract între client şifirmă, fiind de comunacceptat de catreambeleparti, in momentulsemnariibonului de comandachitanta al unitatii.

CONDUCEREA SOCIETATII